سفارش تبلیغ
صبا

تو را من چشم در راهم...

قطار میرود
تو میروی
تمام ایستگاه میرود
ومن چه قدر ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام
وهمچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تکیه داده ام
قیصر امین پور[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:36 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

تقدیم به...

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد.

?

تو را صدا کردم
در تاریک ترینِ شب ها دلم صدایت کرد
و تو با طنینِ صدایم به سویِ من آمدی.
با دست هایت برایِ دست هایم آواز خواندی
برای چشم هایم با چشم هایت
برای لب هایم با لب هایت
با تنت برای تنم آواز خواندی.


من با چشم ها و لب هایت
اُنس گرفتم
با تنت انس گرفتم،
چیزی در من فروکش کرد
چیزی در من شکفت
من دوباره در گهواره ی کودکیِ خویش به خواب رفتم
و لبخندِ آن زمانی ام را
بازیافتم.

?

در من شک لانه کرده بود.

دست های تو چون چشمه یی به سوی من جاری شد
و من تازه شدم من یقین کردم
یقین را چون عروسکی در آغوش گرفتم
و در گهواره ی سال های نخستین به خواب رفتم؛
در دامانت که گهواره ی رؤیاهایم بود.

و لبخندِ آن زمانی، به لب هایم برگشت.
با تنت برای تن ام لالا گفتی.
چشم های تو با من بود
و من چشم هایم را بستم
چرا که دست های تو اطمینان بخش بود

?

بدی، تاریکی ست
شب ها جنایت کارند
ای دلاویزِ من ای یقین! من با بدی قهرم
و تو را به سانِ روزی بزرگ آواز می خوانم.

?

صدایت می زنم گوش بده قلبم صدایت می زند.
شب گِرداگِردَم حصار کشیده است
و من به تو نگاه می کنم،
از پنجره های دلم به ستاره هایت نگاه می کنم
چرا که هر ستاره آفتابی ست
من آفتاب را باور دارم
من دریا را باور دارم
و چشم های تو سرچشمه ی دریاهاست
انسان سرچشمه ی دریاهاست.1334

استاد شاملو


[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:35 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

جملات کوتاه

دل بسته ی هیچکس در این کره خاکی نیستم!

 

دوستت دارم لق لقه ی زبانم نبست

و آن را به هر انسان نمایی نمی گویم..

آرامِ آرامم..

به کسی تکیه کرده ام که به هیچکس تکیه نکرده

و او جز خدایم نیست..

 


شاید میــان ایـن همـه "نـامردی"

 

بـایـد شیـطان را بسـتایـیم کـه "دروغ" نـگفت

"جهـنم" را به جان خریـد

امـا

"تظاهر"بـه دوسـت داشـتن آدم نـکرد..

 

گاهی شایـد لـازم بـاشـد از یــاد بـبـریـــــم

یـاد هـمـه آنـهـــایــی را کــه بـا نـبودنـشــان

بــودنـمـــان را بــه بــازی گـرفـتنــد..


 

من و تـــــــو شـبـاهـت هــای مـتـفاوتـی داریــم..

 

هـر دو شـکـسـتـیِم:تـو قـلـب مـرا،مـن غــرورم را

هـر دو رقـصـیِـدیـم:تـو بـا دیــگری و مـــن بــا سـازهـای تــو..

هـر دو بـازی کـردیـم:تـو بـا مـن و مـن بـا ســرنـوشــتـــم..

و در آخــر هــر دو پـــی بــردیـــم

تــــو بــه حمــاقــت مـن و مــن بــه پـســت بــودن تــــــو..


 

 

 

..!گـــوش کـن لـعنتـی

عـذابــی کـه مـن مـــــی کشـم

درد بــی تــو بــودن نـیــســت

تــــاوان بـــا تــو بــودن اسـت...

 

جالب است..

آنان که بودنت را نمی بینند،

رفتنت را نامردی می خوانند!

درد دارد..


 

شیرین بهانه بود!

فرهاد تیشه میزد

نا باور نکند

صدای مردمانی را

که در گوش میخواندند

دوستت ندارد..[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:29 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

فقط*خدایا*گاهی

فـقـط یــک پـیـکــ از شـرابِ نـگــاهــت خــوردم...

 

چــند ســالــه بـــودنــد ایـــن چـــشـمــانـت؟

عــمــری گــذشـت و هـــنــوز وقــتـی بــه تــو فکـــر مــی کــنم

تــــلـــــو تــــلــــو مـی خورمـــ....

 

 

منـتظــرم خـدایـا..

 

خـط پـایـانـت کـو؟..

آیـا جَهـنمـتـــ همـین جـایــی کـه هسـتـیم،نیــستــــ؟

من آتشـت را بـه "نامــردی"هـا،"دورویـی"ها و

"خیــانــت"ها تــرجـیح می دهـــم...

 

گـاهـی با یـک قطـره،لـیوانـی لبـریز مـی شـود..

 


گـاهـی با یـک کلـام،قلـبی آسـوده و آرام مـی گـردد..

گـاهـی با یـک کلمـه،انسـانـی نابـود می شـود..

گـاهـی با یـک بـی مهـری،دلـی می شکـند..

مراقـبِ  بعضـی "یـــک هــا" باشـیم..

در حــالی که ـاچـیزنـد"،

مـه" چــیــزند....[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:28 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

بالش خودم

بــالٍــشِ خـــودم را تـــرجـــیــح مــی دهــم..

 

چــرا کــه "شـــانــه" هـــای امـــروزی،

مِـــــثــل بــالــش هــای مـســافـرخـانـه انــد!

خـوب مـیدانــم سـرهــای زیــادی را تـکیِـه گـاه بـوه انـد...[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:26 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

حسرت

حسرت

بعضی وقتا آدما الماس  توی دستشون دارن

 

 

 

بعـــد چشمشون به یه گــــــرد و مــــی افته

 

 

 

دولا میــــــشن تا گــــــــردو رو بــــــــــــردارن

 

 

 

الماســـــه می افته تو شیــــــــب زمیـــــــن

 

 

 

و قل میـــخوره و تو عـــمق چاهی فرو میـره

 

 

 

میــــــــــــــدونی چــــــــــــی میـــــــــمونه ؟

 

 

 

یـــه آدم و یـــه دهـــن باز با یــــه گردوی پوک

 

 

 

و یــــــــــــه دنـــــــــــــیا حـــــــــســـــــــــرت[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:25 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

خدایا

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com    

خدایا توببین چطورشکستم    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com     چرا این آدما اینقده پستن

خدایا توببین چقدر غریبم       تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com       ببین چطور منو دادن فریبم


خدایا توببین دارم میمیرم     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com     بذار بیام پیشت آروم بگیرم


خدایا من دیگه نفس ندارم    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com     بذار بیام پیشت قفس ندارم


خدایا توببین چه بی کسم من    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com      برای زندگی بی نفسم من


      خدایا توببین چه کرده با من     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com   همونی که می گفت دوستت دارم من


خدایا توببین چه دردی داره     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com        وقتی مردنتم فرقی نداره

خدایا توببین چطور له هم کرد      تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com      همونی که منو عاشق ترم کرد


خدایا توببین دستامو پس زد       تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com     به جای پرزدن واسم قفس زد


خدایا این ترانمم تموم شد    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com    نیومداون کسی که آرزوم شد


شاعر:قلب یخی

   تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 [ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:22 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]

دلم

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

دلم گرفته امشب مثل همین آسمون     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com    بیا یه باردیگه واسم لالایی بخون


 دلم شده دوباره عاشق یک ستاره      تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com        آخرچی شد نصیبش جز اشک و آه و ناله دلم می خواد بباره ، واسه اون بی قراره   تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com    آخه بجز نگاهش هیچی رو دوست نداره


دلم داره می باره پرم از اشک وناله     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com       بیا ببین که شبهام خالی از ستاره دلم بدجوری تاره ، دیگه جونی نداره     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com       بیا ببین چه تنهاست ، واسه تو هی می باره طفلکی این دل من چه دردایی می کِشه    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com    بیا ببین که دوریت چطور من و می کٌشه


دلم میگه ببخشش اون که تورو شکسته  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com     بیا ببین چه بغضی راه گلومو بسته


دلم داره میمیره تنهایی توی غربت      تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com      بیا که داره میره پیش خدا زیارت

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com[ پنج شنبه 91/11/19 ] [ 11:21 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]